Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viaramoneska ramoneska
9072 5d61
Reposted fromcasanovared casanovared viabanita banita
9992 096c 500
united Europe
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzony dzony
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadzony dzony
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
2402 78df 500

alliluvsgames:

#emporia mall #malmo #sweden

Reposted frompie2dface pie2dface viaohwowlovely ohwowlovely
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamillys millys
1684 c8b0 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viadzony dzony
Reposted fromgruetze gruetze viazarazwracam zarazwracam
0965 a9c4 500
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6446 a981 500
Reposted frompie2dface pie2dface viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2367 15ba 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viasesja sesja
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj viasesja sesja
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaohwowlovely ohwowlovely
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaohwowlovely ohwowlovely
4113 b2c5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
6343 d7b4 500
Reposted fromkjuik kjuik viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl